Положення про студентське самоврядування НТУУ «КПІ»

1. Загальні положення

1.1.      Студентське самоврядування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі – студентське самоврядування) – це право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні НТУУ «КПІ».

1.2.      Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та керівника.

1.3.      Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4.      Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) університету. Усі студенти, які навчаються в університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

1.5.      Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1.5.1.   добровільності, колегіальності, відкритості;

1.5.2.   виборності та звітності органів студентського самоврядування;

1.5.3.   рівності прав студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні;

1.5.4.   незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.6.      У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі, Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про громадські об’єднання», нормативною базою НТУУ «КПІ», цим Положенням та іншими нормативними актами прийнятими Конференцією студентів університету або Студентською радою НТУУ «КПІ», положенням про організаційну структуру органів студентського самоврядування університету, положенням про фінансування органів студентського самоврядування університету, положенням про порядок виборів голів органів студенстького самоврядування університету, положенням про старосту академічної групи.

1.7.      Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, кафедри, інституту/факультету, університету, а також кімнати, блоку, поверху, гуртожитку, студентського містечка.

2. Органи студентського самоврядування університету

2.1.      В НТУУ «КПІ» діють такі органи студентського самоврядування: Студентська рада НТУУ «КПІ», Студентські ради інститутів/факультетів, Студентська рада студмістечка НТУУ «КПІ», Студентські ради гуртожитків. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є: на рівні інституту/факультету – академічна група, на рівні гуртожитку – кімната.

2.2.      Ректор університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів, тощо), про що укладається відповідна колективна угода.

2.3.      Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

3. Фунції, права та обов’язки органів студентського самоврядування університету

3.1.      Функції та права органів студентського самоврядування:

3.1.1. беруть участь в управлінні університетом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;

3.1.2.   вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу;

3.1.3. беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами;

3.1.4.   беруть участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів;

3.1.5.   організовують процес обрання виборних представників з числа студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців), які навчаються в НТУУ «КПІ», до органів громадського самоврядування університету, інституту/факультету;

3.1.6.   організовують процес обрання виборних представників з числа студентів (курсантів крім курсантів-військовослужбовців), які навчаються в НТУУ «КПІ», до Вченої ради університету, інституту/факультету;

3.1.7.   вносять пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

3.1.8.   беруть участь у розробці документів, що регламентують питання, пов’язані із діяльністю студентського самоврядування;

3.1.9.   беруть участь в організації роботи баз відпочинку університету;

3.1.10. одержують від адміністрації університету об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

3.1.11. складають та затверджують річний кошторис (бюджет) витрат студентського самоврядування;

3.1.12. затверджують процедуру використання майна та коштів студентського самоврядування;

3.1.13. затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

3.1.14. вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм;

3.1.15. оголошують акції протесту;

3.1.16. беруть участь у роботі стипендіальних комісій;

3.1.17. виконують інші функції, передбачені Законами України та цим Положенням.

3.2. Обов’язки органів студентського самоврядування:

3.2.1.   інформують студентів з усіх питань життя університету, що їх стосуються;

3.2.2.   звітують перед студентами університету про виконану роботу;

3.2.3.   проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету;

3.2.4.   проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

3.2.5.   аналізують і узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності університету і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

3.3.      За погодженням з органами студентського самоврядування в університеті приймаються рішення про:

3.3.1.   відрахування студентів (курсантів) з університету та їх поновлення на навчання;

3.3.2.   переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3.3.3.   переведення осіб, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

3.3.4.   призначення заступника директора інституту/декана факультету, проректора з навчально-виховної роботи університету;

3.3.5.   поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

3.3.6.   затвердження правил внутрішнього розпорядку університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

3.3.7.   діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в університеті;

3.3.8. надання академічної відпустки та продовження академічної відпустки;

3.3.9. надання повторного навчання та індивідуального графіку складання сесії;

3.3.10. оголошення догани студентам та зняття стипендії.

4. Організаційна структура органів студентського самоврядування університету

4.1       Вищим органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів університету (далі Конференція). На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

4.2.      Конференція студентів університету:

4.2.1.   ухвалює Положення про студентське самоврядування НТУУ «КПІ», вносить зміни та доповнення до нього, визначає структуру та повноваження органів студентського самоврядування;

4.2.2.   заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування та виносить ухвалу щодо їх діяльності;

4.2.3.   затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування;

4.2.4.   затверджує процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4.2.5.   затверджує річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

4.2.6.   обирає Контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування НТУУ «КПІ»;

4.2.7    затверджує порядок проведення прямого таємного голосування органів студентського самоврядування на підставі доповіді Виборчої комісії Студентської ради НТУУ «КПІ»;

4.2.8.   заслуховує виступти та дебати кандидатів на посаду голови Студентської ради НТУУ «КПІ».

4.3.      Делегатів на Конференцію студентів університету обирають на конференціях студентів інститутів/факультетів за нормою представництва, яку визначає Студентська рада НТУУ «КПІ».

4.4.      Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів інституту/факультету.

4.5.      Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів університету.

4.6.      До складу делегатів Конференції студентів університету за посадами входять члени Студентської ради НТУУ «КПІ» та Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ».

4.7.      Конференцію студентів університету скликає Студентська рада НТУУ «КПІ» за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів університету.

4.8.      Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

4.9.      Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.

4.10.    Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

4.11.    Рішення Конференції приймаються шляхом прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

4.12.    Конференція студентів університету обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

4.13.    Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

4.14.    Рішення Конференції студентів університету є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування університету.

4.15.    Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування університету є Студентська рада НТУУ «КПІ».

4.16.    Студентська рада НТУУ «КПІ»:

4.16.1. організовує діяльність студентського самоврядування університету;

4.16.2. визначає позицію студентського самоврядування в університеті з актуальних питань студентського життя;

4.16.3. представляє студентське самоврядування університету в органах управління університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, що відноситься до їх компетенції;

4.16.4. приймає рішення в межах своїх повноважень;

4.16.5. скликає Конференцію студентів університету;

4.16.6. обирає секретаря Студентської ради НТУУ «КПІ», першого заступника голови Студентської ради НТУУ «КПІ», заступників голови Студентської ради НТУУ «КПІ» (не більше шести заступників) та керівників відділів Студентської ради НТУУ «КПІ».

4.16.7. вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, спілках та союзах та підписує з ними відповідні угоди;

4.16.8. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради НТУУ «КПІ».

4.17.    За відповідним рішенням Студентської ради НТУУ «КПІ» реєструється громадська організація «Студентська рада НТУУ «КПІ» згідно чинного законодавства.

4.18. До складу Студентської ради НТУУ «КПІ» входять: голова Студентської ради НТУУ «КПІ», голови Студентських рад інститутів/факультетів, голова Студентської ради студмістечка, секретар Студентської ради НТУУ «КПІ», перший заступник голови Студентської ради НТУУ «КПІ», заступники голови Студентської ради НТУУ «КПІ».

4.19.    Члени Студентської ради НТУУ «КПІ» забов’язані відвідувати засідання Студентської ради НТУУ «КПІ».

4.20.    Засідання Студентської ради НТУУ «КПІ» відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради НТУУ «КПІ» за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради НТУУ «КПІ».

4.21.    Засідання Студентської ради НТУУ «КПІ» є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради НТУУ «КПІ».

4.22.    Рішення Студентської ради НТУУ «КПІ» приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради НТУУ «КПІ» шляхом прямого відкритого голосування.

4.23.    Рішення Студентської ради НТУУ «КПІ» підписує голова Студентської ради НТУУ «КПІ» та секретар Студентської ради НТУУ «КПІ».

4.24.    Рішення Студентської ради НТУУ «КПІ» є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування НТУУ «КПІ».

4.25.    Голова Студентської ради НТУУ «КПІ»:

4.25.1. організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства України, нормативно-правової бази НТУУ «КПІ» та цього Положення;

4.25.2. організовує та контролює виконання рішень Конференції студентів університету;

4.25.3. організовує та контролює виконання рішень Студентської ради НТУУ «КПІ»;

4.25.4. щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради НТУУ «КПІ» перед Конференцією студентів університету;

4.25.5. здійснює керівництво органами студентського самоврядування;

4.25.6. розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради НТУУ «КПІ»;

4.25.7. головує на засіданнях Студентської ради НТУУ «КПІ»;

4.25.8. здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради НТУУ «КПІ» угоди та документи;

4.25.9. делегує окремі повноваження членам Студентської ради НТУУ «КПІ».

4.26. Розпорядження голови Студентської ради НТУУ «КПІ» є обов’язковими для виконання членами органів студентського самоврядування НТУУ «КПІ».

4.27.    Голова Студентської ради НТУУ «КПІ» обирається шляхом прямого таємного голосування студентів університету.

4.28.    Вибори Голови Студентської ради НТУУ «КПІ» проводяться восени після проведення Конференції студентів університету.

4.29.    Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради НТУУ «КПІ» здійснюється Виборчою комісією Студентської ради НТУУ «КПІ».

4.30.    Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студенської ради НТУУ «КПІ» є особиста заява кандидата.

4.31.    Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції студентів університету та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 1% студентів університету (оформлюється збіром підписів на спеціальному бланку).

5. Контрольно-ревізійна комісія

5.1.      Поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності органів студентського самоврядування НТУУ «КПІ» здійснює Контрольно-ревізійна комісія.

5.2.      Членами Контрольно-ревізійної комісії можуть бути студенти, які не обіймають керівні посади у Студентській раді НТУУ «КПІ».

5.3.      До складу Контрольно-ревізійної комісії входить не менше трьох студентів.

5.4.      Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на Конференції студентів університету.

6. Організаційна структура органів студентського самоврядування інституту/факультету

6.1.      Вищим органом студентського самоврядування інституту/факультету є Конференція студентів інституту/факультету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування інституту/факультету.

6.2.      Конференція студентів інституту/факультету:

6.2.1.   заслуховує звіт голови Студентської ради інституту/факультету;

6.2.2.   визначає принцип формування Студентської ради інституту/факультету, норму представництва студентів у Студентській раді інституту/факультету;

6.2.3.     визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування інституту/факультету.

6.3.      Делегатів на Конференцію студентів інституту/факультету обирають на зборах студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає Студентська рада інституту/факультету, але не менше одного студента від академічної групи.

6.4.      До складу делегатів Конференції студентів інституту/факультету за посадами входять члени Студентської ради інституту/факультету.

6.5.      Конференцію студентів інституту/факультету скликає Студентська рада інституту/факультету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів інституту/факультету, або за ініціативою Студентської ради НТУУ «КПІ».

6.6.      Конференцію студентів інституту/факультету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

6.7.      Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.

6.8.      Засідання Конференції є правомірними за наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів.

6.9.      Рішення Конференції приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції шляхом прямого відкритого голосування.

6.10.    Конференція студентів інституту/факультету обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

6.11.    На Конференції студентів інституту/факультету проходять дебати кандидатів на посаду голови Студентської ради інституту/факультету.

6.12.    Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

6.13.    Рішення Конференції студентів інституту/факультету є обов’язковими для виконання Студентською радою інституту/факультету.

6.14.    Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування інституту/факультету є Студентська рада інституту/факультету.

6.15. Студентська рада інституту/факультету:

6.15.1. організовує діяльність студентського самоврядування інституту/факультету;

6.15.2. визначає позицію студентського самоврядування інституту/факультету з актуальних питань студентського життя;

6.15.3. представляє студентське самоврядування перед адміністрацією інституту/факультету;

6.15.4. приймає рішення в межах своїх повноважень;

6.15.5. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради інституту/факультету, яка співпрацює з Виборчою комісією Студентської ради НТУУ «КПІ»;

6.15.6. скликає Конференцію студентів інституту/факультету;

6.15.7. обирає секретаря Студентської ради інституту/факультету, першого заступника голови Студентської ради інституту/факультету, заступників голови Студентської ради інституту/факультету (не більше чотирьох);

6.15.8. щорічно звітує перед Студентською радою НТУУ «КПІ»;

6.15.9. звітує про свою роботу на Конференції студентів інституту/факультету.

6.16.    До складу Студентської ради інституту/факультету входять: голова Студентської ради інституту/факультету, секретар Студентської ради інституту/факультету, перший заступник голови Студентської ради інституту/факультету, заступники голови Студентської ради інституту/факультету, представники студентів інституту/факультету, які обрані за нормою представництва, затвердженою Конференцією студентів інституту/факультету та уповноважений представник студентів інституту/факультету від гуртожитку, якщо в ньому проживає більше 100 студентів даного інституту/факультету.

6.17.    Засідання Студентської ради інституту/факультету відбувається не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради інституту/факультету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради інституту/факультету, або за ініціативи Студентської ради НТУУ «КПІ».

6.18.    Засідання Студентської ради інституту/факультету є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради інституту/факультету.

6.19.    Рішення Студентської ради інституту/факультету приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради інституту/факультету шляхом прямого відкритого голосування.

6.20.    Рішення Студентської ради інституту/факультету підписує голова Студентської ради інституту/факультету та секретар Студентської ради інституту/факультету.

6.21.    Рішення Студентської ради інституту/факультету є обов’язковими для виконання членами Студентської ради інституту/факультету.

6.22.    Голова Студентської ради інституту/факультету:

6.22.1. дотримується чинного законодавства;

6.22.2. забезпечує виконання рішень Конференції студентів інституту/факультету;

6.22.3. виконує рішення Студентської ради інституту/факультету;

6.22.4. щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради інституту/факультету;

6.22.5. здійснює організаційне керівництво Студентською радою інституту/факультету;

6.22.6. розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради інституту/факультету;

6.22.7. головує на засіданнях Студентської ради інституту/факультету;

6.22.8. виконує представницькі функції;

6.22.9. підписує від імені Студентської ради інституту/факультету усі види угод та інші документи;

6.22.10. може делегувати окремі повноваження членам Студентської ради інституту/факультету.

6.23.    Голова Студентської ради інституту/факультету обирається шляхом прямого таємного голосування студентів інституту/факультету.

6.24.    Вибори голови Студентської ради інституту/факультету проводяться восени після проведення Конференції студентів інституту/факультету.

6.25.    Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради інституту/факультету здійснюється Виборчою комісією Студентської ради НТУУ «КПІ».

6.26.    Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студенської ради інституту/факультету є особиста заява кандидата.

6.27.    Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції студентів інституту/факультету та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 10% студентів інституту/факультету (оформлюється збіром підписів на спеціальному бланку).

7. Організаційна структура органів студентського самоврядування студмістечка

7.1. Студентське самоврядування студмістечка функціонує на рівні: кімнат, блоків, поверхів, гуртожитків та студмістечка.

7.2. Вищим органом студентського самоврядування студмістечка є Конференція студентів студмістечка, яку проводять не рідше одного разу на рік.

7.3.      Конференція студентів студмістечка:

7.3.1.   заслуховує звіт голови Студентської ради студмістечка;

7.3.2.   визначає принцип формування Студентської ради студмістечка, стратегію і напрями дій студентського самоврядування студмістечка.

7.4. Делегати на конференцію обираються на конференціях мешканців гуртожитків відповідно до норм представництва, встановлених Студентською радою студмістечка.

7.5 Кількість делегатів має бути пропорційною кількості студентів, які мешкають у гуртожитку.

7.6. Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитках НТУУ «КПІ».

7.7. До складу делегатів Конференції студентів студмістечка за посадами входять члени Студентської ради студмістечка та голова Студентської ради НТУУ «КПІ».

7.8. Конференцію студентів студмістечка скликає Студентська рада студмістечка за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% студентів, які проживають у гуртожитках університету.

7.9. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.

7.10. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

7.11. Рішення Конференції приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції шляхом прямого відкритого голосування.

7.12. Конференція студентів студмістечка обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

7.13. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

7.14. Рішення Конференції студентів студмістечка є обов’язковими для виконання Студентською радою студмістечка.

7.15. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування студмістечка є Студентська рада студмістечка.

7.16. Студентська рада студмістечка:

7.16.1. організовує діяльність студентського самоврядування в студмістечку;

7.16.2. бере участь у поселенні студентів до гуртожитків та розробці карти поселення;

7.16.3. готує і подає до адміністрації студмістечка пропозиції щодо ремонтних робіт у гуртожитках та створенні студентських будівельних загонів;

7.16.4. веде контроль за належним виконанням своїх обов’язків працівниками гуртожитків та студмістечка, що стосуються мешканців студмістечка;

7.16.5. організовує культурно-спортивну роботу серед мешканців студмістечка;

7.16.6. визначає позицію студентського самоврядування студмістечка з актуальних питань студентського життя;

7.16.7. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради студмістечка.

7.16.8. представляє студентське самоврядування студмістечка в органах управління студмістечка, університету, місцевої та державної влади.

7.17.    До складу Студентської ради студмістечка входять: голова Студентської ради студмістечка, перший заступник голови Студентської ради студмістечка, заступники голови Студентської ради студмістечка (не більше шести), секретар Студенстької ради студмістечка, голови Студентських рад гуртожитків, повноважний представник Студентської ради НТУУ «КПІ», який проживає у студмістечку.

7.18. Засідання Студентської ради студмістечка відбуваються не рідше одного разу на місяць.

7.19. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради студмістечка за власним рішенням або на вимогу 1/3 членів Студентської ради студмістечка.

7.20.    Засідання Студентської ради студмістечка є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради студмістечка.

7.21.    Рішення Студентської ради студмістечка приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради студмістечка шляхом прямого відкритого голосування.

7.22.    Рішення Студентської ради студмістечка підписує голова Студентської ради студмістечка та секретар Студентської ради студмістечка.

7.23.    Рішення Студентської ради студмістечка є обов’язковими для виконання всіма членами Студентської ради студмістечка.

7.24.    Голова Студентської ради студмістечка:

7.24.1. дотримується чинного законодавства;

7.24.2. забезпечує виконання рішень Конференції студентів студмістечка;

7.24.3. виконує рішення Студентської ради студмістечка;

7.24.4. щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради студмістечка на Конференції студентів студмістечка;

7.24.5. здійснює організаційне керівництво Студентською радою студмістечка;

7.24.6. розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради студмістечка;

7.24.7. головує на засіданнях Студентської ради студмістечка;

7.24.8. здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради студмістечка усі види документів;

7.24.9. делегує окремі повноваження членам Студентської ради студмістечка.

7.25.    Голова Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ» обирається шляхом прямого таємного голосування студентів студмістечка.

7.26.    Вибори голови Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ» проводяться восени після проведення Конференції студентів студмістечка НТУУ «КПІ».

7.27.    Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ» здійснюється Виборчою комісією Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ».

7.28.    Підставою для реєстрації кандидата на посаду голови Студенської ради студмістечка є особиста заява кандидата.

7.29.    Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції студентів студмістечка та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 1% студентів, які проживають у студмістечку (оформлюється збіром підписом на спеціальному бланку).

8. Організаційна структура органів студентського самоврядування гуртожитку

8.1.      Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Конференція студентів гуртожитку, яку проводять не рідше одного разу на рік.

8.2.      Конференція студентів гуртожитку:

8.2.1.   визначає структуру та принцип формування Студентської ради гуртожитку;

8.2.2.   заслуховує звіт голови Студентської ради гуртожитку.

8.3. Делегати на Конференцію обираються відповідно до норм представництва, встановлених Студентською радою гуртожитку.

8.4. До складу делегатів Конференції за посадами входять члени Студентської ради гуртожитку.

8.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитку.

8.6. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошують не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.

8.7. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

8.8. Рішення Конференції приймають абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції шляхом прямого відкритого голосування.

8.9. Конференція студентів гуртожитку обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

8.10. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

8.11. Рішення Конференції студентів гуртожитку є обов’язковими для виконання Студентською радою гуртожитку.

8.12. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування гуртожитку є Студентська рада гуртожитку.

8.13. Студентська рада гуртожитку:

8.13.1. організовує діяльність студентського самоврядування у гуртожитку;

8.13.2. бере участь у поселенні студентів до гуртожитку;

8.13.3. організовує культурно-спортивну роботу серед мешканців гуртожитку;

8.13.4. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради гуртожитку, яка співпрацює з Виборчою комісією Студентської ради студмістечка;

8.13.5. скликає Конференцію студентів гуртожитку.

8.14.    До складу Студентської ради гуртожитку входять: голова Студентської ради гуртожитку, перший заступник голови Студентської ради гуртожитку, заступники голови Студентської ради гуртожитку (не більше чотирьох), секретар Студенстької ради гуртожитку та старости поверхів гуртожитку, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів поверху.

8.15.    Засідання Студентської ради гуртожитку відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради гуртожитку за власним рішенням або на вимогу 1/3 членів Студентської ради гуртожитку.

8.16.    Засідання Студентської ради гуртожитку є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради гуртожитку.

8.17.    Рішення Студентської ради гуртожитку приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради гуртожитку шляхом прямого відкритого голосування.

8.18.    Рішення Студентської ради студмістечка підписує голова Студентської ради гуртожитку та секретар Студентської ради гуртожитку.

8.19.    Рішення Студентської ради гуртожитку є обов’язковими для виконання всіма членами Студентської ради гуртожитку.

8.20.    Голова Студентської ради гуртожитку:

8.20.1. дотримується чинного законодавства;

8.20.2. забезпечує виконання рішень Конференції студентів гуртожитку;

8.20.3. виконує рішення Студентської ради гуртожитку;

8.20.4. головує на засіданнях Студентської ради гуртожитку.

8.21. Голова Студентської ради гуртожитку обирається шляхом прямого таємного голосування студентів гуртожитку.

8.22. Вибори голови Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ» проводяться восени після проведення Конференції студентів гуртожитку.

8.23.    Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради гуртожитку здійснюється Виборчою комісією Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ».

8.24.    Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студенської ради гуртожитку є особиста заява кандидата.

8.25.    Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції студентів гуртожитку та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 10% студентів, які мешкають у гуртожитку (оформлюється збіром підписів на спеціальному бланку).

9. Фінансова основа студентського самоврядування

9.1. Фінасовою основою студентського самоврядування є:

9.1.1. кошти, визначені Вченою радою НТУУ «КПІ» в розмірі не менш як 0,5% власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності;

9.1.2. членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму, встановленого Законом України;

9.1.3. кошти отримані із інших джерел, що не заборонені законодавством України.

9.2. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

9.3. Фінансування діяльності студентського самоврядування регламентується положенням про фінансування органів студентського самоврядування університету.

10. Додаткові положення

10.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів університету.

10.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське самоврядування НТУУ «КПІ» вносяться Студентською радою НТУУ «КПІ», Студентськими радами інститутів/факультетів, Студентською радою студмістечка НТУУ «КПІ» та Студентськими радами гуртожитків.

10.3. У ході роботи та з метою оперативного покращення процесу організації студентського самоврядування в університеті, Студентська рада НТУУ «КПІ» та Студентська рада студмістечка НТУУ «КПІ» можуть приймати окремі положення та документи, що не суперечать цьому Положенню.

«УХВАЛЕНО» Конференцією студентів НТУУ «КПІ»
Протокол № 01 від 26 березня 2015 року
Головуючий конференції студентів НТУУ «КПІ»

Завантажити файл