КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 20 грудня 2000 р. N 1872
Київ

Про затвердження Типового статуту
громадського формування з охорони громадського порядку
і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення
і нарукавної пов’язки члена такого формування

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 N 874 ( 874-2015-п ) від 21.10.2015 }

 

     Відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» ( 1835-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити такі, що додаються:

     Типовий статут громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону;

     описи зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.

     2. Узяти до відома, що виготовлення бланків посвідчень і нарукавних пов’язок членів громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону здійснюється у порядку, що встановлюється органами місцевого самоврядування.

   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО

     Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2000 р. N 1872

ТИПОВИЙ СТАТУТ
громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону

( У тексті статуту слова «Прикордонні війська» в усіх відмінках замінено словами «Державна прикордонна служба» у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )

 

I. Загальні питання

     1. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону (далі — формування) створюється відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» ( 1835-14 ).

     2. Формування створюється як громадське об’єднання на добровільних засадах з метою сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні кримінальних і адміністративних правопорушень, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

     3. Правовою основою діяльності формування є Конституція України ( 254к/96-ВР ), Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби з кримінальними та адміністративними правопорушеннями, а також статут формування.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

     4. Формування є юридичною особою з моменту його реєстрації, має рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням, штамп та інші необхідні реквізити.

     5. Формування відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов’язки, може виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.

     6. У статуті формування зазначається його юридична адреса.

II. Основні завдання формування

     7. Основними завданнями формування є:

     1) у сфері охорони громадського порядку:

     надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні кримінальним і адміністративним правопорушенням; { Абзац другий підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

     інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, кримінальні правопорушення, місця зосередження злочинних угруповань; { Абзац третій підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

     сприяння органам внутрішніх справ у виявленні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх; { Абзац четвертий підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

     2) у сфері охорони державного кордону:

     надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби у виявленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються порушити державний кордон чи вчиняють інші протиправні дії на державному кордоні;

     сприяння військовослужбовцям Державної прикордонної служби в охороні державного кордону, виключної (морської) економічної зони України, а також здійснення контролю за дотриманням режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, забезпечення разом з ними пропуску громадян до місць відпочинку і роботи; надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби у виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на державному кордоні, і вжиття заходів для їх усунення;

     участь у спостереженні за місцями роботи і відпочинку поблизу державного кордону та за прикордонними інженерними спорудами;

     участь у заходах Державної прикордонної служби з профілактики порушень або спроб порушення державного кордону і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, незаконного переміщення через державний кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;

     3) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

     надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

     участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку.

III. Права формування

     8. Для виконання своїх завдань формування та його члени мають право:

     1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону разом з працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями Державної прикордонної служби, а в сільській місцевості — самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ чи підрозділу Державної прикордонної служби;

     2) вживати разом з працівниками органів внутрішніх справ заходів до припинення кримінальних і адміністративних правопорушень;

{ Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

     3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах;

     4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

     проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення кримінальних і адміністративних правопорушень; { Абзац другий підпункту 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

     надання допомоги у запобіганні та припиненні кримінальних правопорушень у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та упорядкування території міст, інших населених пунктів; { Абзац третій підпункту 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

     охорону природи і пам’яток історії та культури;

     забезпечення безпеки дорожнього руху;

     5) вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності пропозиції щодо запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням, виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню;

{ Підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

     6) підтримувати зв’язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.

     9. Формування провадить свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ, підрозділів Державної прикордонної служби шляхом:

     1) спільного з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також у місцях можливої появи порушників державного кордону в межах району, що контролюється Державною прикордонною службою, прикордонної смуги; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами місцевих рад;

     2) проведення, разом з прикордонниками огляду на маршрутах можливого руху порушників державного кордону, місць їх укриття, транспортних засобів, суміжної з державним кордоном місцевості з метою встановлення причин та умов перебування невідомих осіб;

     3) взяття участі у здійсненні заходів правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

IV. Структура формування і територія,
в межах якої провадиться його діяльність

     10. У формуванні можуть бути створені такі структурні підрозділи, як загони, штаби тощо.

     11. Формування діє в межах села, селища, міста, району, району в місті, мікрорайону міста, на підприємстві, в навчальному закладі тощо.

V. Створення та діяльність керівних і виконавчих
органів формування, їх повноваження

12. Вищим керівним органом формування є загальні збори
членів формування (далі — загальні збори).

13. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

14. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на
вимогу виконавчого органу, або не менше 20 відсотків загальної
кількості членів формування, чи на вимогу ревізійної комісії.

15. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати
проведення загальних зборів члени формування повідомляються про
порядок денний, дату та місце їх проведення.

16. Загальні збори є правоможними, якщо на них присутні не
менше 50 відсотків членів формування. У разі відсутності кворуму
визначається нова дата і місце проведення загальних зборів, про що
члени формування повідомляються додатково.

17. Рішення на загальних зборах приймаються простою
більшістю голосів і оформляються протоколом, що підписується
головуючим та секретарем загальних зборів. Протокол підлягає
постійному зберіганню.

18. Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов’язковими
для всіх членів формування, в тому числі тих, що не голосували за
прийняття цього рішення, крім рішень, що стосуються майнових прав
і обов’язків членів формування, які є обов’язковими тільки для тих
членів, що голосували за їх прийняття.

19. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) прийняття статуту формування та внесення змін до нього;

2) затвердження складу та обрання керівника виконавчого
органу формування та його заступників;

3) затвердження порядку прийняття та виключення громадян за
їх заявою із складу членів формування;
    4) затвердження кошторису формування;

5) прийняття рішення про припинення діяльності формування;

6) затвердження порядку відшкодування витрат на
використання приватних транспортних засобів;

7) затвердження річного звіту про діяльність формування та
висновків ревізійної комісії;

8) вирішення питання щодо сплати членських внесків та їх
розміру;

9) вирішення питання про призначення та розмір
матеріального або іншого виду заохочення членів формування;

10) затвердження структури формування;

11) вирішення питання щодо відчуження основних фондів
формування.

20. Для забезпечення поточної діяльності формування
створюється виконавчий орган (штаб, координаційна рада, правління
тощо), підзвітний і підконтрольний загальним зборам.

21. До компетенції виконавчого органу належить:

1) підготовка кошторису формування, річного звіту про
діяльність формування;

2) ведення обліку посвідчень і нарукавних пов’язок членів
формування;

3) укладання договорів на користування майном фізичних і
юридичних осіб, у тому числі транспортними засобами, інвентарем,
засобами зв’язку тощо;

4) ведення документації, бухгалтерського обліку та подання
звітності;

5) організація проведення загальних зборів.

22. Керівник виконавчого органу забезпечує виконання рішень
загальних зборів та рішень виконавчого органу, діє без
довіреності від імені формування, укладає в межах своєї
компетенції угоди, розпоряджається коштами формування відповідно
до затвердженого кошторису.

23. Засідання виконавчого органу проводяться не рідше
одного разу на три місяці і скликаються його керівником. Рішення
виконавчого органу приймається не менше ніж 2/3 голосів усіх його
членів.

24. Для здійснення контролю за фінансово-господарською
діяльністю виконавчого органу із числа членів формування
обирається ревізійна комісія.

25. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний
склад затверджуються загальними зборами.

26. Рішення загальних зборів щодо затвердження річного
звіту про діяльність формування, його кошторису, розміру членських
внесків приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії.

27. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового
скликання загальних зборів у разі виявлення зловживань, вчинених
членами виконавчого органу.

VI. Умови і порядок прийняття громадян
до складу формування і вибуття з нього

28. До складу формування приймаються громадяни України, які
досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні
правопорядку і в охороні державного кордону та здатні за своїми
діловими, моральними якостями і станом здоров’я виконувати на
добровільних засадах взяті на себе зобов’язання.

29. Члени формування можуть брати участь у забезпеченні
правопорядку та охороні державного кордону за місцем реєстрації
формування після проходження відповідної правової і спеціальної
підготовки в органах внутрішніх справ, підрозділах Державної
прикордонної служби та одержання в органі місцевого самоврядування
посвідчення і нарукавної пов’язки члена формування.

30. Не можуть бути членами формування особи, які порушують
громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не
погашена в установленому законом порядку, раніше засуджені за
умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію,
визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними
та інші особи у випадках, передбачених законами України.

31. Громадяни приймаються до складу формування та
виключаються з нього за їх заявою у порядку, встановленому
загальними зборами.

У разі вчинення членом формування діяння, несумісного з
подальшим перебуванням його у складі формування, або несумлінного
ставлення до виконання своїх обов’язків члена формування може бути
виключено із складу формування рішенням загальних зборів за
поданням виконавчого органу.

VII. Статутні обов’язки та права членів формування
    32. Члени формування зобов'язані:

1) брати активну участь в охороні громадського порядку і
державного кордону, припиненні кримінальних і адміністративних
правопорушень та запобіганні їм;
{ Підпункт 1 пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

2) під час виконання обов’язків з охорони громадського
порядку і державного кордону мати особисте посвідчення та
нарукавну пов’язку члена формування;

3) доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу
Державної прикордонної служби, штабу формування або громадського
пункту охорони порядку, приміщення виконавчого органу селищної,
сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з
метою його припинення (якщо вичерпано інші заходи впливу),
встановлення особи порушника, складення протоколу про
адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на
місці вчинення правопорушення (якщо складення протоколу є
обов’язковим);

4) надавати у межах наданих їм прав допомогу народним
депутатам України, представникам органів державної влади та
органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в
цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку
правопорушників.

Члени формування, які беруть участь в охороні державного
кордону, зобов’язані також знати:

місцевість, точне проходження кордонів, номери і місце
розміщення прикордонних знаків на дільниці застави;

режим державного кордону і прикордонний режим,
законодавство з цих питань;

зразки документів на право в’їзду і перебування громадян
України та інших осіб у районах, що контролюються Державною
прикордонною службою, у прикордонній смузі.

33. Члени формування під час виконання своїх обов’язків з
охорони громадського порядку і державного кордону після
обов’язкового пред’явлення посвідчення члена формування мають
право:

1) вимагати від громадян додержання правопорядку,
припинення кримінальних і адміністративних правопорушень,
додержання режиму державного кордону, в тому числі на територіях,
що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не
визначено;
{ Підпункт 1 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

     2) у разі виникнення підозри у вчиненні кримінальних і адміністративних правопорушень перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;

{ Підпункт 2 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

3) разом з працівниками органів внутрішніх справ та
військовослужбовцями Державної прикордонної служби затримувати і
доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Державної
прикордонної служби, штабу формування або громадського пункту
охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам
члена формування і не виконують вимог щодо припинення
адміністративного правопорушення;

4) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

5) входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших
громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого
ним органу для переслідування правопорушника, який переховується,
або припинення кримінальних чи адміністративних правопорушень;
{ Підпункт 5 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

6) у разі взяття участі разом з прикордонниками у пошуку
порушників державного кордону за згодою громадян або власника
підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу
та в присутності їх представників входити у будь-який час доби до
житлових приміщень, на територію і в приміщення підприємств,
установ, організацій та оглядати транспортні засоби;

7) у невідкладних випадках використовувати транспортні
засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або
громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів
дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних
держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального
призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що
перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від
нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової
медичної допомоги;

8) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху,
створення реальної загрози життю або здоров’ю громадян вживати
заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку
документів у водіїв на право користування та керування
транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають
документів або перебувають у стані сп’яніння, до подальшого
керування транспортними засобами;

9) під час виконання обов’язків члена формування
використовувати за власним бажанням свій або інший приватний
транспортний засіб за згодою власника або особи, у володінні якої
він перебуває;

10) проводити серед населення роботу щодо роз’яснення
законодавства про державний кордон, системи режимних заходів у
прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

11) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного
впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

VIII. Застосування заходів фізичного впливу
і спеціальних засобів

34. Члени формування під час спільного з працівниками
органів внутрішніх справ, прикордонниками виконання покладених на
них завдань з охорони громадського порядку і державного кордону
мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні
засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, у випадках і порядку,
передбачених законом.

35. Про намір застосувати силу і спеціальні засоби члени
формування повинні попередити осіб, проти яких він
здійснюватиметься (якщо це можливо в ситуації, що склалася). Без
попередження фізична сила і спеціальні засоби можуть
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або
здоров’ю члена формування, іншого громадянина, працівника органів
внутрішніх справ, військовослужбовця Державної прикордонної
служби.

36. Не дозволяється застосування заходів фізичного впливу і
спеціальних засобів до жінок з явними ознаками вагітності, осіб
похилого віку або з явними ознаками інвалідності та малолітніх,
крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і
здоров’ю людей, членів формування, працівників органів внутрішніх
справ, військовослужбовців Державної прикордонної служби, або
збройного нападу чи збройного опору.

37. У разі неможливості уникнути застосування заходів
фізичного впливу або спеціальних засобів члени формування не
можуть перевищувати міри, необхідної для припинення
правопорушення, а також зобов’язані звести до мінімуму можливість
заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника та інших громадян. У разі
заподіяння такої шкоди члени формування забезпечують надання
допомоги потерпілим у найкоротший термін.

38. Про поранення або смерть правопорушника, що сталися
внаслідок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних
засобів, члени формування повинні негайно сповістити відповідні
органи внутрішніх справ і прокуратури, підрозділи Державної
прикордонної служби.

39. Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також
спеціальних засобів тягне за собою відповідальність згідно із
законом.

40. Члени формування, які мають дозвіл органу внутрішніх
справ на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів
самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
вправі під час виконання своїх обов’язків разом з працівниками
органів внутрішніх справ або військовослужбовцями Державної
прикордонної служби застосовувати власні або видані їм спеціальні
засоби для:

1) самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій,
що створюють загрозу їх життю або здоров’ю;

2) припинення групових порушень громадського порядку та
державного кордону;

3) відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і
громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби,
а також громадян та їх особисту власність;

4) затримання і доставлення до органу внутрішніх справ,
підрозділу Державної прикордонної служби, громадського пункту
охорони порядку осіб, які вчинили кримінальні чи адміністративні
правопорушення, продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам
або чинять опір;
{ Підпункт 4 пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

5) припинення в разі потреби опору працівникам органів
внутрішніх справ та військовослужбовцям Державної прикордонної
служби, іншим особам, які виконують службові або громадські
обов’язки з охорони громадського порядку і державного кордону та
боротьби з кримінальними правопорушеннями.
{ Підпункт 5 пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

41. Членам формування забороняється під час виконання своїх
обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону
використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі
мисливську, яка згідно із законодавством перебуває в їх особистому
користуванні.

IX. Джерела надходження, порядок використання коштів
та іншого майна формування

42. Майно формування становлять основні фонди та обігові
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі.

43. Майно формування може формуватися за рахунок:

1) майна, переданого органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами
для забезпечення його діяльності, у тому числі службових
приміщень, необхідного інвентарю та засобів зв’язку;

2) коштів, отриманих з місцевих бюджетів, членських
внесків, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, а також
інших джерел, не заборонених законодавством.

44. Формування може користуватися на договірних засадах
майном юридичних і фізичних осіб, у тому числі транспортними
засобами, інвентарем та засобами зв’язку.

     45. Органи внутрішніх справ, підрозділи Державної прикордонної служби можуть у разі потреби надавати на договірних засадах формуванню на період його чергування або проведення цільових заходів мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби, інші предмети екіпіровки нарядів.

46. Формування провадить фінансово-господарську діяльність
та веде бухгалтерський облік і звітність в установленому порядку.

47. Формування не має права займатися підприємницькою або
іншою діяльністю, що має на меті одержання прибутку.

X. Відшкодування витрат на використання приватних
транспортних засобів та відшкодування збитків,
заподіяних майну члена формування під час
виконання ним своїх обов’язків

48. Відшкодування витрат на використання приватних
транспортних засобів здійснюється за рахунок коштів формування у
порядку, встановленому загальними зборами.

49. Збитки, заподіяні майну члена формування чи майну
членів його сім’ї у зв’язку з виконанням ним обов’язків з охорони
громадського порядку і державного кордону, можуть бути
відшкодовані за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету з
наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому
законом порядку.

XI. Внесення змін до статуту формування

50. Про намір внести зміни до статуту після його реєстрації
формування повідомляє орган, який здійснив реєстрацію (далі —
реєструючий орган), не пізніше ніж за 5 днів до проведення
загальних зборів, на яких має розглядатися питання про внесення
таких змін.

51. Про зміни, внесені до статуту після його реєстрації,
формування повідомляє реєструючий орган у 5-денний термін.

XII. Припинення діяльності формування і
вирішення питань, пов’язаних з його ліквідацією

52. Діяльність формування може бути припинена шляхом
примусового розпуску або саморозпуску відповідно до закону.

53. У разі порушення формуванням вимог законодавства щодо
його діяльності за заявою реєструючого органу його діяльність може
бути заборонена за рішенням суду в установленому законом порядку.
{ Пункт 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 874
( 874-2015-п ) від 21.10.2015 }

54. Ліквідація формування проводиться призначеною
загальними зборами комісією.

55. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження з управління справами формування.
Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію формування
в одному з друкованих засобів масової інформації із зазначенням
терміну подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно
формування, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується
з ними, вживає заходів до сплати боргів формування третім особам,
а також його членам, складає ліквідаційний баланс та подає його
загальним зборам.

56. Майно і кошти формування після розрахунків з оплати
праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань
перед кредиторами використовуються для виконання статутних
завдань.

57. Майно, передане формуванню у користування, повертається
у натуральній формі.

58. Після ліквідації формування реєструючий орган приймає
рішення щодо скасування запису про його реєстрацію.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2000 р. N 1872

ОПИС
зразка бланка посвідчення члена громадського формування
з охорони громадського порядку і державного кордону

1. Бланк посвідчення члена громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону
(далі — посвідчення) являє собою картку розміром
74,0 +(-) 0,75 x 105,0 +(-) 0,75 міліметра із закругленими кутами.

2. На лицьовому боці посвідчення посередині надруковано
слово «Посвідчення», а нижче — слова «Пред’явник цього посвідчення
наділений правами та обов’язками, передбаченими Законом України
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону» ( 1835-14 ). Лицьовий бік посвідчення зафарбовується
синім кольором, а написи наносяться жовтим кольором (схематична
діаграма додається).

3. На зворотному боці посвідчення зазначаються орган
місцевого самоврядування, що його видав, номер посвідчення,
прізвище, ім’я та по батькові пред’явника, дата видачі і термін
дії посвідчення, а також відводиться місце для фотокартки особи,
якій воно оформляється. Зворотний бік посвідчення друкується
фарбою жовтого кольору, а написи наносяться синім кольором
(схематична діаграма додається).

Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом
посадової особи та мастиковою печаткою органу, що його видав.

4. Для захисту внесеної до посвідчення інформації може
використовуватися прозора плівка для холодного або гарячого
ламінування.

Додаток
до опису зразка
бланка посвідчення

СХЕМАТИЧНА ДІАГРАМА
зразка бланка посвідчення члена громадського формування
з охорони громадського порядку і державного кордону

Лицьовий бік
    -------------------------------------------------------------
    |                            | |
    |                            | |
    |                            | |
    |                            | |
 ______|_____________________                 | |
 |  |           ПОСВІДЧЕННЯ            | |
 |  |                            | |
 |  |                            | |
 | ___|____                          | |
 | | |  Пред'явник цього посвідчення наділений правами  | |
 | | |  та обов'язками, передбаченими Законом України  |74|
 | | |  "Про участь громадян в охороні громадського  | |
43| | |      порядку і державного кордону"       | |
 | | |                            | |
 | | |                            | |
 |27| |                            | |
 | | |                            | |
 | | |                            | |
 | | |                            | |
 | | |                            | |
 | | |                            | |
 -------------------------------------------------------------------
    |             105             |
    |-------------------------------------------------------| 

Зворотний бік

Назва органу місцевого самоврядування
              --------------------------------------
  ------------------------+--------------------------------
  | ......................|.............................. |
  | .                          . |
  | ..................................................... |
  |                            |
  | ------------------- ПОСВІДЧЕННЯ N __________________ |
  | |         |                  |
  | |         | ________________________________ |
  | |         |      (прізвище,       |
  | |         | ________________________________ |
  | |         |        ім'я,        |
  | |         | ________________________________ |
  | |         |      по батькові)      |
  | |         | є членом _______________________ |
  | -------------------          (назва     |
  |     МП      ________________________________ |
  |             громадського формування)   |
  | ___________________                  |
  | підпис посадової  Дата видачі " "________ ____ р. |
  |  особи органу                    |
  |   місцевого    Дійсне до  " "________ ____ р. |
  |  самоврядування                   |
  --------------------------------------------------------- 
                   Розміри наведені у міліметрах 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2000 р. N 1872

ОПИС
зразка нарукавної пов’язки члена громадського
формування з охорони громадського порядку і
державного кордону

     1. Нарукавна пов’язка члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону має форму прямокутника розміром 100 x 300 міліметрів і виготовляється з напівжорсткої тканини синього кольору. Краї пов’язки окантовуються тканиною жовтого кольору. З обох боків пришивається тасьма (резинка) для закріплення пов’язки на руці.

     2. Посередині пов’язки у два ряди літерами заввишки 15 міліметрів фарбою жовтого кольору наноситься напис «ОХОРОНА ПОРЯДКУ» (може вишиватися нитками такого ж кольору).

     3. Пов’язка носиться на лівій руці посередині плечового суглоба.