Положення про поселення та проживання

Додаток № 1,
до наказу ректора № 4-180 від 24 червня 2009 року

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор НТУУ «КПІ»
М.З.Згуровський
24 червня 2009 року
ПОЛОЖЕННЯ
про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ»
1. Загальні положення

1.1. Це Положення вводиться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання студентів, аспірантів і докторантів університету денної форми навчання, а також слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян (далі — студентів-іноземних громадян) у гуртожитки студмістечка НТУУ «КПІ».
1.2. Це положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення організованого поселення та проживання іногородніх студентів університету денної форми навчання.
1.3. У зв’язку з розширенням факультетів/інститутів і внаслідок дефіциту місць для поселення впроваджуються такі умови:
1.3.1. Поселення студентів першого курсу є конкурсним.
1.3.2. Перелік районів і населених пунктів Київської області з яких обмежується поселення студентів до гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ» затверджується відповідним розпорядженням по НТУУ «КПІ»
1.3.3. Поселення студентів 2,3,4 та 6 курсів, аспірантів та докторантів здійснюється за конкурсом у межах затвердженого розрахунку розподілу місць (кімнат) у гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ» на навчальний рік.
1.3.4. Для студентів 5 курсу резервується кількість місць для їх проживання у відповідних гуртожитках.
1.3.5. Поселення студентів 5 курсу є конкурсним.
1.3.6. Усі питання, пов’язані з поселенням, що виходять за рамки структурної схеми підготовки та здійснення поселення, розглядаються на засіданні Ради з поселення студентів та аспірантів НТУУ «КПІ».
1.3.7. Забороняється поселення співробітників університету та сторонніх осіб у гуртожитки студмістечка університету.
1.3.8. З кожним студентом підписується Угода на проживання, у якій передбачається виконання Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ», Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ», а також збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.
1.4. Положення розроблено на підставі:
1.4.1. Типового положення про студентський гуртожиток Міністерства освіти і науки України;
1.4.2. Статуту НТУУ «КПІ»;
1.4.3. Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
1.4.4. Постанови Кабінету міністрів України № 433 від 16.06.1995 р. «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;
1.4.5. Указу Президента України № 524/99 від 19.05.1999 р. «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
1.4.6. Закону України «Про правовий статус iноземцiв та осіб без громадянства» вiд 04.02.1994 р.;

2. Основні принципи поселення та проживання студентів НТУУ «КПІ»

2.1. Координацію роботи з поселення студентів та аспірантів до гуртожитків університету здійснює Рада з поселення студентів і аспірантів НТУУ «КПІ» (далі-Рада).
2.2. До складу Ради з поселення студентів і аспірантів до гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ» входять: перший проректор — голова ради, проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) — заступник голови, члени ради — начальник відділу навчально-виховної роботи, директор студмістечка, заступники деканів/директорів факультетів/інститутів з навчально-виховної роботи в кількості не менше 2 осіб, заступник декана міжнародного факультету, уповноважений представник Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ», уповноважений представник Студентської ради НТУУ «КПІ», уповноважений представник Студентської ради студмістечка. Секретар комісії — співробітник відділу навчально-виховної роботи.
2.3. Персональний склад Ради з поселення студентів і аспірантів до гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ» затверджується наказом ректора університету, як правило, один раз на навчальний рік.
2.4. Поселення до гуртожитку студентів НТУУ «КПІ», які виявили бажання навчатися на певному факультеті/інституті, здійснює комісія факультету/інституту з поселення, яка формує та затверджують списки студентів та аспірантів, що пройшли реєстрацію у межах затвердженого розрахунку розподілу місць (кімнат) у гуртожитках між факультетами/інститутами.
2.5. До складу комісії факультету/інституту з поселення входить: декан/директор факультету/інституту — голова комісії, заступник декана з навчально-виховної роботи та/або заступник декана з соціальних питань, а також представники органів студентського самоврядування та профбюро студентів факультету/інституту.
2.6. Персональний склад комісії факультету/інституту з поселення щорічно затверджується наказом проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота).
2.7. Студенти поселяються згідно з розподілом місць (кімнат) у гуртожитках студмістечка, який затверджується щорічно Головою Ради з поселення.
2.8. Особисту відповідальність за поселення студентів факультету/інституту несе голова Комісії з поселення факультету/інституту.
2.9. Координаційні Ради гуртожитків організовують роботу комісій з поселення студентів до відповідних гуртожитків. Склад координаційних рад гуртожитків щорічно затверджується ректором.
2.10.Голови координаційних рад гуртожитків із залученням Профспілкового комітету студентів та органів студентського самоврядування факультету/інституту, студмістечка, університету:
2.10.1. організовують проведення загальних зборів студентів, які мешкають у відповідних гуртожитках стосовно питань поселення та проживання у гуртожитках студмістечка на наступний навчальний рік та подають копії протоколів зборів разом з копіями листів присутності до Ради з поселення студентів та аспірантів університету;
2.10.2. контролюють проживання студентів відповідно до встановлених Правил та норм;
2.10.3. щомісяця (або за потребою) проводять збори активу гуртожитку для вирішення нагальних питань, тощо.
2.11. Комісія з поселення факультетів/інститутів формує і передає до дирекції студмістечка списки студентів рекомендованих на непоселення, які протягом навчального року мали порушення Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ», Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ» та недотримувалися умов угоди на проживання в гуртожитку.
2.12. Комісія з поселення факультетів/інститутів направляє батькам студентів листи-повідомлення про непоселення на наступний навчальний рік.
2.13. На підставі наданих списків дирекція студмістечка видає розпорядження по студмістечку стосовно рекомендованих на непоселення на наступний навчальний рік та виводить їх з бази даних (до літньої сесії). Завідувач гуртожитком ознайомлює студентів рекомендованих на непоселення під розпис з цим розпорядженням.
2.14. Студенти 1,2,3 та 5 курсів, які виявили бажання поселитися до гуртожитку у наступному навчальному році, пишуть відповідну заявута подають її голові комісії з поселення факультету/інституту до 25 червня.
2.15. На підставі особистих заяв студентів 2–6 курсів, затвердженого розподілу місць (кімнат), з урахуванням перевідних наказів та наказів про зарахування студентів 5 курсу, наказів про відрахування, списків студентів, яким надано індивідуальний графік складання сесії з поважних причин — комісія з поселення факультету/інституту формує та подає до 17 липня до дирекції студмістечка списки студентів для поселення у гуртожитки на новий навчальний рік, а також зазначає кількість вільних місць для поселення студентів 1 курсу. На підставі поданих списків дирекція студмістечка готує ордери для студентів 2–6 курсів.
2.16. Комісії з поселення факультетів/інститутів готують рейтингові списки студентів 1 курсу (із зазначенням пільг відповідно до абзаців 3 і 4 розділу 3 цього Положення), які рекомендуються на поселення та спільно з дирекцією студмістечка і приймальною комісією розробляють графік виклику до університету цих студентів для їх організованого поселення. Даний графік подається на затвердження заступнику голови комісії з поселення НТУУ «КПІ». На підставі поданих списків студентів 1-го курсу дирекція студмістечка здійснює друк ордерів.
2.17. Ордери студентів передаються до комісій з поселення факультетів/інститутів.

 

3. Організація поселення та проживання студентів 1-го курсу

 

3.1. Приймальна комісія НТУУ «КПІ» надає комісіям з поселення факультетів/інститутів списки студентів 1 курсу, які потребують гуртожиток.
3.2. Підставою для поселення іногороднього студента 1-го курсу до гуртожитку є його заява та реєстрація студента за місцем проживання за межами м. Києва.
3.3. Обов’язковому поселенню підлягають студенти денної форми навчання, які мають відповідні підстави згідно з:
3.3.1. Постановою Кабінету міністрів України «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;
3.3.2. Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
3.3.3. Указом Президента України «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах».
3.4. Під час поселення студентів 1-го курсу перевагу бажано надавати:
3.4.1. студентам-інвалідам І-ІІІ груп;
3.4.2. студентам з багатодітних родин (троє і більше дітей);
3.4.3. студентам, у яких один з батьків помер (загинув);
3.4.4. студентам з неповних сімей;
3.4.5. студентам бюджетної форми навчання;
3.4.6. студентам, які мешкають у віддалених районах України.
3.5. Студентів, яким не вистачило місця в гуртожитку, комісія з поселення факультету/інституту в обов’язковому порядку вносить до рейтингового списку на поселення, в якому за однакових вищенаведених підстав на поселення студенти розташовуються згідно з набраними балами, отриманими під час вступних випробувань, і який доводиться до загального відома. Зазначені рейтингові списки подаються до департаменту з навчально-виховної роботи та дирекції студмістечка, а також розміщуються на інформаційних стендах деканатів факультетів/інститутів, а на період роботи приймальної комісії — і на інформаційних стендах відбіркових комісій факультетів/інститутів.
3.6. Поселення студентів І-го курсу необхідно здійснювати, по можливості, компактно у відремонтовані кімнати.
3.7. Організація поселення:
3.7.1. До 1 серпня дирекція студмістечка та комісії з поселення факультетів/інститутів по кожному гуртожитку розробляють графік прибуття і кількість студентів 1-го курсу, які поселяються до гуртожитків.
3.7.2. До 4 серпня відбіркові комісії факультетів/інститутів подають на факультет розгорнуті списки студентів 1-го курсу.
3.7.3. До 10 серпня комісії з поселення факультетів/інститутів (керуючись наказами і розпорядженнями про поселення, пільговими категоріями, тощо) відповідно до затвердженої карти поселення та графіка виклику формують рейтинговий список студентів 1-го курсу, рекомендованих на поселення до гуртожитків, та передають їх до відбіркових комісій факультетів/інститутів та дирекції студмістечка для друку ордерів.
3.7.4. З числа студентів 1-го курсу, яким не вистачило місць у гуртожитку, комісія з поселення формує чергу на поселення. Список вивішується в приймальній комісії, на факультеті.
3.7.5. До 12 серпня відбіркові комісії факультетів/інститутів надсилають студентам 1-го курсу виклики на навчання за затвердженим графіком виклику до університету:
3.7.5.1. студентам, що поселяються до гуртожитку — надсилається виклик на навчання та порядок поселення;
3.7.5.2. студентам, яким не вистачило місць — надсилається виклик на навчання та сповіщається про тимчасову неможливість поселення до гуртожитку у зв’язку з нестачею місць для поселення із зазначенням номеру в рейтинговому списку черги на поселення.
3.8. Для організованого поселення студенту 1-го курсу пропонується прибути в день, вказаний у виклику на навчання.
3.9. Порядок поселення до гуртожитків студентів 1-го курсу:
3.9.1. Поселення починається з 25 серпня. Для поселення необхідно прибути в день, зазначений у виклику на поселення.
3.9.2. На підставі паспорту, довідки з деканату та виклику на навчання необхідно отримати ордер на поселення у завідувача гуртожитком і зареєструватися у нього та паспортиста гуртожитку (у паспорті повинна стояти відмітка про виписку з постійного місця проживання). Про місце знаходження паспортиста можна дізнатися у завідувача гуртожитком.
3.9.3. Пройти медогляд у студентській поліклініці НТУУ «КПІ» по вул. Янгеля, 18/2 (при собі обов’язково мати довідку з відміткою про проходження флюорографії).
3.9.4. Студенти-військовозобов’язані повинні стати на військовий облік:
3.9.4.1. у військово-мобілізаційному відділі (1 корпус, Велика фізична аудиторія);
3.9.4.2. у відділі Солом’янського райвійськкомату в м. Києві.
3.9.5. З ордером, відміткою від лікаря та паспортиста (для військовозобов’язаних — з відміткою Солом’янського райвійськкомату в м. Києві) необхідно звернутися до завідувача гуртожитком для поселення.
3.9.6. У гуртожитку укласти Угоду (Контракт) з дирекцією студмістечка на проживання у гуртожитку, ознайомитися з «Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ», пожежної безпеки та оплатити за проживання не менше ніж на місяць вперед.
3.9.7. Отримати перепустку до гуртожитку в бюро перепусток.


4. Організація поселення і проживання студентів 2–6 курсів.

 

4.1. Підставою для поселення іногороднього студента 2–6 курсів до гуртожитку є його особиста письмова заява голові комісії з поселення факультету/інституту та постійна реєстрація студента за місцем проживання за межами м. Києва.

4.2. Незалежно від наявних у студента 2–6 курсів пільг, обов’язковими підставами для поселення є:

4.2.1. наявність прізвища студента у перевідному наказі на наступний курс навчання або в Наказі про зарахування для студентів 5 курсу;
4.2.2. оформлений належним чином обхідний лист;
4.2.3. відсутність прізвища студента у списках рекомендованих на непоселення за порушення умов «Угоди на проживання в гуртожитку», «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ», правил пожежної безпеки.
4.3. Студенти, які виконали всі зазначені умови, але після встановлених термінів, поселяються на загальних підставах.
4.4. Порядок поселення:
4.4.1. Поселення проводиться з 25 серпня до 25 вересня.
4.4.2. На підставі паспорту та обхідного листа необхідно отримати у голови комісії з поселення відповідного факультету/інституту ордер на поселення.
4.4.3. З ордером необхідно з’явитися до паспортиста свого гуртожитку.
4.4.5. Сплатити за проживання — у касі студмістечка (гурт. № 6 тильна сторона).
4.4.6. З ордером, відміткою від лікаря та паспортиста, корінцем сплати за проживання необхідно звернутися до завідувача гуртожитком для поселення (номер гуртожитку зазначено в ордері).
4.4.7. Укласти Угоду (Контракт) на проживання у гуртожитку та ознайомитись з «Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ» та пожежної безпеки у гуртожитках.
4.4.8. Подовжити термін дії перепустки до гуртожитку.

5. Особливості організація поселення і проживання студентів, аспірантів, докторантів — іноземних громадян та слухачів підготовчого відділення іноземців (ПВІ)

5.1. Міжнародний факультет узгоджує розподіл житлового фонду необхідного для студентів-іноземних громадян та слухачів-іноземних громадян підготовчого відділення (ПВІ).

5.2. У структурі житлового фонду, що виділяється факультету/інституту, вказуються (із зазначенням номерів кімнат і кількості ліжко-місць) планові місця для поселення студентів-іноземних громадян. Ця частина житлового фонду факультету/інституту має подвійне підпорядкування: факультету/інституту, на якому навчається студент-іноземний громадян, та міжнародному факультету.

5.3. При укладанні контрактів на навчання міжнародний факультет направляє іноземних громадян на поселення в межах частини житлового фонду факультету/інституту, яка запланована для поселення цієї категорії студентів.
5.4. Місця, що виділені, як планові для поселення студентів-іноземних громадян і не використані до 10 вересня, передаються для поселення українських студентів того ж факультету/інституту.
5.5. До 25 серпня дирекцією студмістечка створюється резерв у кількості 50 ліжко-місць (за рахунок місць, звільнених випускниками) для оперативного тимчасового поселення дирекцією студмістечка і міжнародним факультетом іноземних громадян протягом червня-серпня і в разі невикористання цього резерву до 25 серпня він передається Раді з поселення студентів і аспірантів НТУУ «КПІ» для поселення українських громадян.
5.6. Студенти-іноземні громадяни на наступний навчальний рік поселяються на місця, які вони займали в попередньому навчальному році.
5.7. Рішення щодо подальшого використаннямісць компактного проживання студентів-іноземних громадян, які звільняються після відрахування студентів з університету, приймається Радою з поселення студентів та аспірантів до гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ».
5.8. Поселення студентів, аспірантів, докторантів та сімейних студентів іноземних громадян здійснюється в гуртожиток № 17 за рішенням комісії з поселення студентів та аспірантів до гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ».
5.9. Слухачі підготовчого відділення іноземні громадяни поселяються в гуртожиток № 6.

6. Черговість поселення студентів на поточний навчальний рік.

 

6.1. Поселення студентів та аспірантів здійснюється в такій послідовності:

6.1.1. студенти 2–6 курсів, аспіранти, що переведені на наступний курс навчання згідно з наказом по НТУУ «КПІ» на місця, які займали раніше та студенти, аспіранти, що приступили до навчання після академічної відпустки або для проходження ними повторного курсу навчання;

6.1.2. студенти 1-го курсу;
6.1.3. всі інші студенти, аспіранти, абітурієнти за наявності вільних місць на поселення (поновлені після відрахування до складу студентів; переведені з інших навчальних закладів та ін.).
6.2. На час академічної відпустки, повторного курсу навчання, перенесення дати захисту дипломного проекту (роботи) — ліжко-місце не надається.

7. Організація і порядок виселення студентів

7.1. Студенти, які втратили право на проживання в гуртожитках, зобов’язані у двотижневий термін повернути отриманий для користування м’який i твердий інвентар, забрати свої речі з кімнати та камери схову, здати перепустку, розрахуватися з бухгалтерією студмістечка, розписатися про своє виселення в журналі обліку мешканців гуртожитку та підписати обхідний лист.

7.2. Двотижневий термін на виселення розпочинається з дати:

7.2.1. закінчення встановленого терміну проживання;
7.2.2. виходу наказу про відрахування з університету;
7.2.3. розпорядження директора студмістечка про розірвання Угоди на проживання.
7.3. Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць студентами, які втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на завідувачів гуртожитками.
7.4. Завідувач гуртожитком:
7.4.1. доводить до студента підставу для виселення;
7.4.2. організовує його виселення за участю коменданта, чергових швейцарів, кастелянки i завідуючої камери схову;
7.4.3. розміщує на вахті список студентів, які втратили право на проживання в гуртожитку;
7.4.4. приймає від студента твердий інвентар, що був наданий йому в користування на період проживання в гуртожитку;
7.4.5. видає розрахунок для бухгалтерії студмістечка;
7.4.6. підписує обхідний лист;
7.4.7. в день підписання обхідного листа подає службову записку в дирекцію студмістечка на виведення виселеного з бази даних та виводить з карти поселення;
7.5. Завідуюча камерою схову повертає студентові його особисті речі, прийняті раніше на зберігання.
7.6. Кастелянка:
7.6.1. приймає від студента м’який інвентар, який був виданий йому на період користування гуртожитком;
7.6.2. при виявленні нестачі (пошкодження, знищення) виданого в користування майна доповідає завідувачу гуртожитком для відшкодування матеріальних збитків.
7.7. Комендант:
7.7.1. за участю чергових швейцарів вилучає перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але не пізніше встановленого для виселення терміну;
7.7.2. вживає заходи стосовно забезпечення надійного перепускного режиму щодо осіб, які втратили право на проживання в гуртожитку.
7.8. У випадку, якщо студент, що втратив право на проживання в гуртожитку у зв’язку з розірванням Угоди або закінченням встановленого терміну проживання, своєчасно не звільнив ліжко-місце i продовжує нелегально користуватися гуртожитком, завідувач гуртожитком письмово доповідає директорові студмістечка та декану відповідного факультету для вжиття заходів впливу на порушника (в тому числі клопотання про відрахування з університету за недисциплінованість) i одночасно здійснює заходи щодо його виселення силами адміністрації гуртожитку та студмістечка.
7.9. Якщо особа, що не є студентом, порушує термін виселення до неї застосовуються заходи адміністративного впливу згідно чинного законодавства України.

8. Організація і порядок проживання студентів у гуртожитках на час літніх канікул

8.1. На період літніх канікул (липень — серпень місяці) студенти мають звільнити кімнату та розрахуватися з гуртожитком. Студенти, які бажають залишитися в гуртожитку на період літніх канікул, повинні написати заяву та укласти з дирекцією студмістечка додаткову угоду на проживання.

8.2. Оплата за проживання на період літніх канікул осіб, які залишилися в гуртожитку за причин, не пов’язаних з виконанням графіку навчального процесу або індивідуального плану аспіранта чи докторанта, стягується згідно з «Положенням про оплату в студентських гуртожитках»

8.3. Студенти, які залишаються в гуртожитку на період літніх канікул, в обов’язковому порядку мають пройти реєстрацію.
8.4. Студенти, які залишаються в гуртожитку під час проходження ними практики або військових зборів, сплачують за проживання на загальних підставах відповідно до категорій, до яких вони належать. Підставою для залишення такої категорії студентів у гуртожитку на зазначений період є витяг з навчальних планів відповідних кафедр, завірений деканом факультету (директором інституту) та поданий до дирекції студмістечка.
8.5. Студенти, які залишаються в гуртожитку у складі студентських будівельних загонів на період їх функціонування, сплачують за проживання на загальних підставах відповідно з категоріями, до яких вони належать. Підставою для залишення такої категорії студентів у гуртожитку на зазначений період є список членів будівельних загонів, завірений деканом факультету (директором інституту) та поданий до дирекції студмістечка.
8.6. Студенти, які залишаються в гуртожитку у складі ГФОГП на літній період їх функціонування, сплачують за проживання на загальних підставах відповідно з категоріями, до яких вони належать. Підставою для залишення такої категорії студентів у гуртожитку на літній період є список членів ГФОГП, завірений деканом факультету (директором інституту) та подається до дирекції студмістечка.
8.7. Аспіранти та докторанти, які залишаються в гуртожитку влітку з метою проведення наукових досліджень, сплачують за проживання на загальних підставах відповідно з категоріями, до яких вони належать. Рішення стосовно залишення такої категорії аспірантів та докторантів у гуртожитку на зазначений період приймається Радою з поселення студентів і аспірантів НТУУ «КПІ» та поданий до дирекції студмістечка.
8.8. Усі мешканці в разі несвоєчасного оформлення документів на проживання без поважних причин (подовження, несвоєчасного звільнення житла) сплачують за кожний день проживання як сторонні особи.

9. Організація поселення і проживання студентів у сімейних гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ»

9.1. Координацію роботи з поселення студентів, аспірантів і докторантів (далі — студентів) до сімейних гуртожитків університету здійснює Рада з поселення студентів і аспірантів НТУУ «КПІ» (далі — Рада).

9.2. Комісії з поселення факультетів (інститутів) здійснюють облік мешканців відповідних гуртожитків з метою ефективного використання місць, що звільняються в результаті виселення студентів зі звичайних гуртожитків для студентів і поселення цих студентів до сімейних гуртожитків студмістечка.

9.3. Дирекція студмістечка здійснює друк ордерів згідно з рішенням Ради, яке оформлюється протоколом її засідання, і проводить поселення до сімейних гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ».
9.4. У зв’язку з розширенням факультетів (інститутів) та внаслідок тимчасового дефіциту місць для поселення впроваджується такі умови:
9.4.1. Поселення сімей студентів є конкурсним і здійснюється на один навчальний рік.
9.4.2. Забороняється поселення співробітників університету (крім сімей докторантів) і сторонніх осіб у сімейні гуртожитки студмістечка університету.
9.4.3. З кожним членом студентської сім’ї підписується Угода на проживання, у якій передбачається виконання ним Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ», Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ», а також збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.
9.5. Право на поселення до студентських сімейних гуртожитків НТУУ «КПІ» №№ 17, 21, 22 мають члени подружжя, які знаходяться в зареєстрованому шлюбі і є:
9.5.1. іногородніми студентами, аспірантами та докторантами НТУУ «КПІ» денної форми навчання (з відривом від виробництва) — українськими громадянами;
9.5.2. студентами, аспірантами, та докторантами НТУУ «КПІ» денної форми навчання (з відривом від виробництва) — іноземними громадянами з наданням ліжко-місць у сімейному гуртожитку № 17;
9.6. Якщо один з членів студентської сім’ї — іногородній студент, аспірант або докторант НТУУ «КПІ» денної форми навчання, а інший — іногородній студент, аспірант денної форми навчання іншого вищого навчального закладу м. Києва, то сім’я може бути поселена до сімейного гуртожитку університету за умови укладання відповідного договору (угоди) на проживання між вищими навчальними закладами, студенти яких є членами цієї сім’ї.
9.7. За умови відсутності черги на поселення до сімейних гуртожитків студмістечка та наявності вільних кімнат, згідно з рішенням Ради:
9.7.1. можливе резервування кімнат в сімейних гуртожитках студмістечка № 17, 21, 22 для поселення студентських сімей;
9.7.2. можливе, як виняток, тимчасове (до кінця поточного навчального року) поселення сім’ї, в якій один з членів сім’ї — іногородній студент, аспірант або докторант НТУУ «КПІ», а інші — іногородня стороння особа, якщо:
9.7.2.1. іногородня стороння особа — студент або аспірант НТУУ «КПІ» форми навчання без відриву від виробництва;
9.7.2.2. іногородня стороння особа — випускник НТУУ «КПІ»;
9.7.2.3. сім’я має пільги згідно чинного законодавства(сім’ї, де один із членів — сирота; в сім’ї є особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії);
9.7.2.4. в сім’ї є дитина (діти);
9.7.2.5. один або обидва члени сім’ї вступили до аспірантури НТУУ «КПІ» денної форми навчання і при цьому по закінченню НТУУ «КПІ» вчасно звільнили кімнати у сімейних гуртожитках;
9.8. Ліжко-місця членам сімей студентів та аспірантів надаються в порядку черги, крім випадків, передбачених цим положенням.
9.9. Підставою для надання ліжко-місця у сімейному гуртожитку є рішення Ради, на підставі якого дирекція студмістечка НТУУ «КПІ» видає ордер на поселення.

10. Порядок та умови поселення до сімейних гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ».

10.1. Студенти, аспіранти та докторанти, сім’ї яких потребують надання ліжко-місць у сімейному гуртожитку, особисто подають завізовану заступником декана/директора з навчально-виховної роботи відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора до Ради.

10.2. До заяви додаються:

10.2.1. копія свідоцтва про укладання шлюбу, завірена в деканаті факультету (інституту) або нотаріально;
10.2.2. завірені в деканаті факультету (інституту) або нотаріально довідки, копії свідоцтв, посвідчень тощо, що підтверджують право на пільги (за їх наявності) з обов’язковим представленням оригіналів відповідних документів;
10.2.3. довідки з деканату для паспортного столу (із зазначенням номера наказу про зарахування, переведення, поновлення до навчання тощо, згідно з яким студент перебуває в контингенті на момент видачі довідки: перевідного наказу, наказу про надання академічної відпустки, повторного курсу тощо);
10.2.4. ксерокопія паспортів чоловіка та дружини стор. — 1, 2, реєстрація шлюбу та реєстрація місця проживання;
10.2.5. лист обліку сім’ї, що потребує кімнату (видається в Раді з поселення).
10.2.6. студенти, аспіранти, стажисти та докторанти НТУУ «КПІ» — іноземні громадяни до заяви додають копію свідоцтва про укладання шлюбу, завірена нотаріально та легалізована в посольстві держави, громадянином якої є студент, аспірант, стажист або докторант і клопотання факультету/інституту, на якому навчається іноземний громадянин;
10.3. Рада перевіряє вперше подані документи, затверджує їх та ставить на облік сімейних студентів.
10.4. Список студентів, які поставлені на облік (чергу), завіряється головою Ради та доводиться до відома студентів і аспірантів університету через друковані засоби, Internet тощо.
10.5. Якщо у студентській сім’ї є дитина, а також у разі інших об’єктивних причин (ускладнена вагітність, інвалідність, наявність серед членів сім’ї постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС 3-ої та 4-ої категорії та ін.) Рада може прийняти рішення про позачергове або першочергове надання такій сім’ї кімнати.
10.6. Адміністрація студмістечка вчасно подає відомості при звільненні кімнат у сімейних гуртожитках до Ради.
10.7. Ліжко-місця у сімейному гуртожитку студентським сім’ям надаються згідно з рішенням Ради, яка перевіряє весь комплект документів, що були подані під час постановки на облік.
10.8. Першочергове право при наданні ліжко-місць у сімейному гуртожитку мають особи, яким надано таке право чинним законодавством (одиноким матерям; сім’ям, де один із студентів — сирота; студентським сім’ям, в яких є особи, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії тощо).
10.9. Поселення сім’ї здійснюється після виконання ними робіт із забезпечення благоустрою гуртожитку. Після відпрацювання дирекція студмістечка видає ордер на проживання встановленого зразка та заключає з сім’єю строкову угоду (контракт) на проживання.
10.10. Після закінчення терміну проживання або з моменту виходу відповідного наказу (академічна відпустка, повторний курс, перенесення дати захисту дипломного проекту тощо) студентська сім’я зобов’язана у двотижневий термін звільнити кімнату в сімейному гуртожитку.
10.11. Рішення про продовження проживання сім’ї приймається Радою щорічно на початку навчального року на підставі заяви й надання відповідних документів.
10.12. Втрачають право на проживання в гуртожитку студентські сім’ї якщо:
10.12.1. студенти (аспіранти, докторанти) відраховані з університету, в тому числі у зв’язку із закінченням університету (аспірантури, докторантури);
10.12.2. один з членів сім’ї знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, а другий не є студентом;
10.12.3. один з членів сім’ї порушив Правила внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» або Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ»;
10.12.4. один з членів сім`ї іногородня особа, а інший студент, якому надано повторний курс навчання або перенесено дату державної атестації (захисту дипломного проекту, дипломної роботи, складання державного іспиту);
10.12.5. якщо сім’я не подала заяву й відповідні документи на продовження проживання в гуртожитку наприкінці поточного навчального року на новий навчальний рік.

11. Додаткові положення

 

11.1. Ліжко-місця, закріплені за факультетом/інститутом, після звільнення їх студентами протягом навчального року залишаються за цим факультетом/інститутом. Тимчасова (до кінця навчального року) передача таких ліжко-місць іншому факультету/інституту здійснюється лише за згодою обох факультетів/інститутів або рішенням адміністрації університету, за умови надзвичайних обставин.
11.2. Поселення слухачів довузівської підготовки на період їх навчання та студентів-заочників на період установчої та заліково-екзаменаційних сесій здійснюється на вільні ліжко-місця (за їх наявності), закріплені за відповідним факультетом/інститутом. Оплата за проживання здійснюється згідно з «Положенням про оплату в студентських гуртожитках».
11.3. На період літніх канікул (липень — серпень місяці) студентські сім’ї мають право продовжувати проживання за умови проходження ними реєстрації за результатами поточного навчального року.
Дане положення розглянуто та погоджено на засіданні профспілкового
комітету студентів НТУУ»КПІ», протокол № 35/1 від 11 червня 2009 р.
Голова первинної профспілкової
організації студентів НТУУ»КПІ» В.Ю.Миронов