Угода №___________________

на проживання в гуртожитку Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського

на 2020/2021 навчальний рік

 

м. Київ                                           «_____«___________________ 201   р.

 

Ця угода (далі — Договір) укладена згідно з вимогами чинного законодавства України, Положення про студмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорського, наказу ректора № 1/229 від 07.07.2020р. між Національним технічним університетом України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (далі — Університет), в особі директора студмістечка Іщенка О.А., який діє на підставі Доручення ректора №24 від 27.12.2019р., з однієї сторони, та

__________________________________________________________________

 

____________________________________________________________

(П.І.Б.)

 ___________________________________________________________

(факультет/інститут, група, курс)

_________________________________________________________________,

наймач (далі – мешканець) з другої сторони.

 

 1. Предмет угоди:
  • 1Університет надає за встановленим порядком на строк передбачений п. 5.1. мешканцю ліжко-місце в гуртожитку №______________ у кімнаті №______________________ в порядку та на умовах оплати, визначених цією Угодою.
 1. Права сторін
 • Права сторін визначаються цим Договором, Правилами внутрішнього розпорядку в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про оплату за проживання, комунальні послуги і експлуатаційно-господарські послуги у студентських гуртожитках Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для всіх категорій мешканців (далі Положення про оплату).
 • 1.Права Університету:
  • 2.1. Вимагати виконання мешканцем умов цього Договору, Правил та Положень передбачених п.2.1 цього договору інших нормативних актів і законів України, пов’язаних з проживанням мешканця.
  • 2.2. Достроково припинити (розірвати) Договір в односторонньому порядку у випадку порушення мешканцем умов Договору, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, норм чинного законодавства України, які визначають обов’язки наймача, мешканця.
  • 2.3. Протягом дії Договору змінювати розмір плати за проживання і пов’язані з проживанням послуги в односторонньому порядку у зв’язку з централізованою зміною цін і тарифів, нормативно-правових актів України або затвердженням нового Положенням про оплату.
  • 2.4. Скласти акт про завданий мешканцем гуртожитку матеріальний збиток майну чи інвентарю та отримати відшкодування збитку згідно з чинним законодавством України.
 • 3. Мешканець гуртожитку має право:
  • 3.1. Знати свої права та вимагати виконання обов’язків Університету, визначених цим Договором.
  • 3.2. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку.
  • 3.3. Достроково припинити дію Договору у встановленому порядку.
  • 4.Обов’язки Університету
 • 4.1. Видати мешканцю перепустку до гуртожитку на термін дії Договору.
 • 4.2. 3абезпечити умови проживання в гуртожитку, в т.ч. забезпечити твердим та м’яким інвентарем згідно акту приймання-передачі (Додаток 1). Забезпечити водо-, електро-, теплопостачання шляхом укладення відповідних договорів з виробниками послуг.
 • 4.3. При пошкодженні і аваріях негайно вживати заходів по ліквідації їх наслідків з віднесенням за рахунок мешканця, якщо пошкодження виникло з вини мешканця чи осіб, які разом з ним проживають або запрошені ним. Виконання ремонтів місць загального користування та інженерних мереж здійснюється згідно з планом ремонтних робіт на поточний рік.
 • 4.5. Провести інструктаж (п.3.1.4.).
 • Обов’язки мешканця гуртожитку
 • 1. Мешканець гуртожитку зобов’язаний:
  • 1.1. Користуватися ліжко-місцем, майном, підсобними приміщеннями, місцями загального користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими мешканцями.
  • 1.2. Сплачувати через банківські установи з дати поселення по дату виселення за проживання відповідно до діючого Положення про оплату, не менш ніж на місяць вперед до 10 числа поточного місяця. У випадку змін умов проживання, наприклад, вибуття чи вселення одного зі співмешканців тощо, вартість проживання змінюються пропорційно кількості студентів, що мешкають у кімнаті. У випадку прострочення оплати в строк передбачений цим пунктом Мешканець сплачує пеню в розмірі 1 (одного) відсотка від суми прострочення платежу за кожен день прострочення, але не більше 100 % загальної суми боргу.
  • 1.3. У випадку, коли мешканець бажає встановити у кімнаті, що не обладнана електролічильником, додаткове електричне обладнання і пристрої електроспоживання, які не передбачено проектно-розрахунковими нормами, мешканець зобов’язаний отримати дозвіл завідувача гуртожитком чи директора Студмістечка на встановлення та окремо відшкодовувати Університету за додатково спожиту цими пристроями електроенергію згідно з актом (Додаток 2).
  • 1.4. Пройти інструктаж, виконувати Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, правила пожежної безпеки, правила з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, правила користування електричним і газовим обладнанням, правила користування ліфтами.
  • 1.5. Пройти медичний огляд у студентській поліклініці Університету.
  • 1.6. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання здати завідуючому гуртожитком ордер на проживання в гуртожитку.
  • 1.7. Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати та блоку у завідувача гуртожитком, а в разі заміни замка своєчасно (протягом двох робочих днів) здати відповідний дублікат.
  • 1.8. У випадку, коли кімната обладнана віконними решітками, мешканці кімнати зобов’язані забезпечити збереження у непошкодженому вигляді комплекту з ключем від замку і самого замку, що замикає віконні решітки.
  • 1.9. Здійснювати вхід до гуртожитку за пред’явленням перепустки встановленого адміністрацією студмістечка зразка.
  • 1.10. При запрошенні відвідувача до гуртожитку особисто зустріти його біля входу, залишити свою перепустку черговому гуртожитку, забезпечити надання черговому документ, що посвідчує особу (відвідувача), а також забезпечити залишення відвідувачем гуртожитку, провести його до виходу з гуртожитку не пізніше 23:00 години.
  • 1.11. Надавати доступ до житлового блоку і житлових кімнат особам, зазначеним у п. 7.2, а також пред’являти документ, що засвідчує право на проживання в даному гуртожитку.
  • 1.12. Дбайливо ставитися до майна, що знаходиться на балансі Університету, ощадливо користуватися водою, газом, електричною і тепловою енергією.
  • 1.13. Своєчасно подавати письмові заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів у відповідних реєстраційних журналах.
  • 1.14. Підтримувати у належному стані (чистоту і порядок) кімнату, блок та місця загального користування.
  • 1.15. Брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території, охороні зелених насаджень, обладнанні, ремонті і належному утриманні спортивних та дитячих майданчиків, а також у дрібних роботах громадського характеру для прямої користі мешканців гуртожитку, в т.ч. у проведенні санітарних днів. За рішенням конференції студентів студмістечка 20 хвилин протягом кожного місяця.
  • 1.16. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком.
  • 1.17. При закінченні навчання, при достроковому припиненні дії Договору знятися з реєстрації місця проживання у гуртожитку, здати майно, інвентар, що знаходилось у користуванні, ключі, перепустку, кімнату у придатному для проживання стані, оформити належним чином і здати обхідний лист та виселитися з гуртожитку протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дати виходу відповідного наказу чи розпорядження.
  • 1.18. Переселитись в іншу кімнату на підставі погодженої заяви з першого числа наступного місяця після подання відповідної заяви. Переселення мешканця з однієї кімнати до іншої є підставою для зміни розміру оплати за проживання з першого числа місяця для мешканців з кімнати якої вибув та до якої переселився новий мешканець. Розмір оплати за проживання, в такому випадку, встановлюється згідно Положення про оплату.
 1. Мешканцю гуртожитку забороняється:
 • 1. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров`ю людей, своєму життю та здоров’ю або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку.
 • 2. Зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої, електроспоживання, яких не передбачено проектно-розрахунковими нормами без дозволу завідувача гуртожитком чи директора Студмістечка.
  • 3. Курити в гуртожитку, будівлях і спорудах студмістечка.
  • 4. Зберігати пристрої для паління та/або їх деталі.
 • 5. Зберігати і вживати спиртні напої (в тому числі і слабоалкогольні),
 • 6. Зберігати і вживати наркотичні та токсичні речовини,
 • 7. Зберігати пристрої та їх деталі для вживання наркотичних, токсичних і тютюновмісних речовин,
 • 8. Знаходитись в гуртожитку у стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин.
 • 9. Проникати до гуртожитку поза межами прохідної.
 • 10. Самовільно переселятися, виносити меблі та інвентар з кімнати.
 • 11. Проводити масові заходи в гуртожитку та на прилеглій території до гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитком чи директора Студмістечка.
 • 12. Вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує чутність кімнати.
 • 13.Порушувати тишу з 22:00 до 08:00 години.
 • 14. Залишати сторонніх осіб після 23:00 без письмового дозволу директора Студмістечка.
 • 15. Накопичувати і викидати сміття у непризначені для цього місця.
 • 16. Наклеювати на стіни і двері плакати, оголошення і т.п.
 • 17. Передавати перепустку до гуртожитку, ключі від кімнати та блоку іншим особам.
 1. Строк дії Договору
 • 1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом навчального року відповідно до графіка навчального процесу, а в частині відшкодування збитків до моменту повного виконання мешканцем своїх зобов’язань.
 • 2. Дія Договору достроково припиняється:
  • 2.1. За згодою Сторін в порядку, визначеному цим Договором.
  • 2.2. У випадку відрахування мешканця з КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • 2.3. У випадку надання мешканцю академічної відпустки, повторного курсу навчання.
  • 2.4. У випадку порушення мешканцем паспортно-візового режиму, законів України, Правил внутрішнього розпорядку в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших правил.
  • 2.5. За станом здоров’я за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або у разі відмови пройти медичний огляд у поліклініці Університету та обстеження на предмет відсутності хвороб.
  • 2.6. При несплаті за проживання та/або послуги, пов’язані з проживанням в строк визначений п. 3.1.2 Договору чи відмові відшкодовувати (оплатити) за додатково встановлене електричне обладнання чи пристрої електроспоживання.
  • 2.7. У випадку отримання Університетом інформації про вчинення особою дій, що підпадають під ознаки скоєння адміністративного правопорушення чи кримінального злочину.
  • 2.8. У разі незгоди мешканця зі зміною вартості за проживання.
  • 2.9. У випадку протидії поселенню іншої особи, яка поселяється до кімнати гуртожитку.
  • 2.10. Якщо мешканець використовує надане майно не за призначенням або порушує права та інтереси третіх осіб.
  • 2.11. Якщо мешканець фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці, з урахуванням вимог п. 7.1.
  • 2.12 За невиконання інших умов цього Договору.
  • 2.13. Дострокове припинення дії Договору за ініціативою мешканця гуртожитку здійснюється за його особистою письмовою заявою після погашення ним боргу за фактичне проживання в гуртожитку.
  • 2.14. Дострокове припинення дії Договору за ініціативою Університету відбувається шляхом видачі розпорядження Директором студмістечка з 15 числа поточного місяця, зміст якого доводить до відома мешканця завідувач гуртожитку та шляхом розміщення Розпорядження на вахті відповідного гуртожитку, що вважається належним повідомленням про підстави розірвання Угоди та початку перебігу 14 денного строку для виселення з гуртожитку.
  • 5.15. У разі, якщо мешканець сплатить вартість проживання після прийняття Розпорядження, студент заноситься до бази порушників студмістечка, а рішення про його поселення і укладення угоди на новий строк відбувається з урахуванням порушення умов Договору.
  • 5.16. У разі повторного видання Розпорядження про розірвання Угоди на проживання з підстав порушення умов оплати з ініціативи Університету угода на новий строк з мешканцем не укладається.
 1. Відповідальність сторін
 • 1. 3а невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 • 2. Університет не несе відповідальність за збереження майна мешканця гуртожитку, крім майна, переданого до камери схову.
 • 3. 3а порушення умов цього Договору, в т.ч. у випадках, передбачених розділами 3, 4, 5.2. Договору, Університет має право в односторонньому порядку достроково припинити (розірвати) цей Договір без надання іншого житлового приміщення та (або) відмовити в укладанні Договору на проживання у наступному періоді (навчальному році).
 • 4. У разі заподіяння збитків майну Університету: житловим приміщенням, місцям загального користування, м’якому чи твердому інвентарю, обладнанню, іншому майну, що знаходиться на балансі Університету, чи третім особам, мешканець зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі згідно з чинним законодавством України. Відшкодування збитків не позбавляє права Університет додатково застосувати п. 6.3. Договору.
 1. Додаткові положення
 • 1. Даний Договір є дійсний при фактичному проживанні мешканця гуртожитку на наданому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку. У випадку, коли мешканець гуртожитку фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку більше ніж 30 календарних днів, на підставі акту адміністрації, даний Договір достроково припиняється (розривається) Університетом в односторонньому порядку.
 • 2. Контроль за дотриманням виконання умов Договору здійснюють члени координаційної ради гуртожитку, завідувач гуртожитком, директор Студмістечка, його заступники, уповноважені ними особи, керівництво факультету (інституту), представники студентської ради гуртожитку, Студмістечка, профкому студентів, співробітники департаменту безпеки або (та) члени громадських формувань (дружини гуртожитку).
 • 3. Дострокове припинення, розірвання Договору означає втрату права на проживання у студентському гуртожитку, мешканець гуртожитку зобов’язаний звільнити кімнату та повернути у належному стані прийняте майно та інвентар. Реєстрація не дає права на проживання у гуртожитку.
 • 4. Мешканець, який виконує всі зобов’язання, має переважне право на укладання нової Угоди на проживання (надання ліжко-місця) на новий строк за умови продовження навчання в університеті на денній формі, крім другої освіти та крім поновлення на контрактну форму навчання.
 • 5. Мешканець, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» надає Університету згоду (дозвіл) на збирання, обробку, безстрокове зберігання та передачу (поширення) третім особам своїх персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 • 6. Укладення цього Договору не створює для мешканця будь-яких інших прав на вказане ліжко-місце, крім права користування протягом строку, визначеного п. 5.1. цього Договору.
 • 7. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.
 • 8. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін шляхом укладення Додаткової угоди до Договору у письмовій формі. Якщо одна зі Сторін не в змозі виконати умови Договору, вона зобов’язана повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.
 • 9. Договір укладається у 2-х примірниках – по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.
 1. Підписи сторін, юридичні адреси та інші реквізити

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Мешканець
Адреса: Україна, Київ, 03056, пр-т Перемоги, 37

ІПН 020709226587

Р/р 31254289213853 в ДКСУ м. Києва

Код банку 820172

Код ЄДРПОУ 02070921

Призначення платежу: для студмістечка, бал. № 538

П.І.Б. ______________________________________________________

___________________________________________________________

Паспорт: серія ___________ №_________________________________

Ким і коли виданий___________________________________________

___________________________________________________________

Адреса місця постійної реєстрації (проживання): ____________________
_______________________________________________________________

(індекс, область, район,  місто ,село,  вулиця, будинок, квартира)

Директор

____________________________О.А. Іщенко

Ідентифікаційний номер _________________________________________

 

_______________________________(___________________________)
              (особистий підпис)                           (прізвище та ініціали)

 

_________________________________(_____________________________)
             (підпис мати або батька неповнолітньої особи)          (прізвище та ініціали)

 

З Правилами внутрішнього розпорядку в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про оплату, графіком навчального процесу, правилами пожежної безпеки, правилами користування електричним і газовим обладнанням, правилами користування ліфтами ознайомлений, інструктаж пройшов, зобов’язуюсь виконувати.

 

 

Мешканець

_________________________________(_____________________________)

 

_________________________________(_____________________________)
(підпис мати або батька неповнолітньої особи)          (прізвище та ініціали)